Logo Mateřská škola pro zrakově postižené
Mozartova 2, Havířov-Město
příspěvková organizace
Fotografie z  naší školkyO nás ... Připravujeme U čeho jste nebyli, informace pro rodiče Forogalerie Dokumentace Konatkt

Naši spolupracovníci

MUDr. Michal Šťáva - oční lékař
Jana Jaworková - zdravotní sestra
Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání – ŠVP mateřské školy „Vnímáme svět jinýma očima“ č.j. MŠzr/11/2011 je zpracován podle rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (RVP ZV) a je upraven jako školní vzdělávací program mateřské školy speciální pro děti se zdravotním postižením, aktualizován k 1.9.2013.
ŠVP naplňuje základní filosofii školy: vytvořit pro všechny děti, pedagogy i rodiče bezpečné a příjemné prostředí založené na porozumění, vzájemném uznání a naslouchání. V návaznosti na výchovu v rodině, na individuální přístup při výchovně vzdělávacích činnostech, na komplexní péči a v úzké spolupráci školy s rodinou je cesta k přípravě na vstup k základnímu vzdělávání.
Ve školním roce 2013/2014 byla výchovně vzdělávací práce zaměřena na všechny důležité oblasti rozvoje dítěte, včetně environmentální výchovy, předčtenářské gramotnosti, předmatematických představ a prevence sociálně patologických jevů. Třídní vzdělávací programy se opíraly o Školní vzdělávací program a o roční plán, který blíže specifikoval ŠVP a určoval v oblasti výchovy a vzdělávání nadstandardní aktivity pro děti a rodiče. Výchovně vzdělávací činnosti byly s přihlédnutím k věkovým a individuálním zvláštnostem dětí rozčleněny dle následujících obsahových oblastí.

1. Poznávám své tělo
2. To jsem já a co už umím
3. To jsem já a kdo jste vy?
4. I já sem patřím
5. Tak tady žiji

>> Celý text ve formátu PDF

Školní vzdělávací program na léta 2013 - 2014

Co je důležité, je očím neviditelné. Správně vidíme jen srdcem.“
Antoine de Saint –Exupéry


Mateřská škola s prioritním zaměřením na výchovu a vzdělávání dětí se zrakovým postižením byla zřízena v roce 1991v budově bývalé mateřské školy běžného typu.
Zařízení, jehož součástí je i školní jídelna, sídlí v patrové budově s rozlehlou zahradou, vlastním parkovištěm, bezbariérovým vstupem a bezbariérovými úpravami v přízemí. Nachází se v klidném a příjemném prostředí centra města. V její blízkosti se nachází dětské hřiště a les, které jsou při vycházkách s dětmi využívány.
Škola má tři třídy, kapacitu 42 dětí. Od září 2013 má dvě třídy pro zrakově postižené děti s kapacitou 14 dětí na třídu a jednu třídu pro děti s postižením „Autismus“ s kapacitou 6 -8 dětí.
Škola je samostatným právním subjektem.
V zařízení pracuje 6 učitelek, 3 asistentky pedagoga a 6 nepedagogických pracovníků.
Filosofií mateřské školy je vytvářet podmínky pro všestranný harmonický rozvoj osobnosti dětí se specifickými vzdělávacími potřebami s přihlédnutím k jejich individuálním zvláštnostem a potřebám, vést děti k osvojování samostatnosti a schopnosti umět se uplatnit ve společenském životě k získávání základů kompetencí důležitých pro další rozvoj a učení s důrazem na komunikativní dovednosti. Cíle vzdělávání jsou naplňovány pomocí souhrnů speciálně pedagogických postupů a metod.

>> Celý text ve formátu PDF

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012 – 2013

Ve školním roce 2012/2013 byla výchovně vzdělávací práce zaměřena na všechny důležité oblasti rozvoje dítěte, včetně environmentální výchovy, předčtenářské gramotnosti, předmatematických představ a prevence patologických jevů. Třídní vzdělávací programy se opíraly o Školní vzdělávací program s názvem „ Vnímáme svět jinýma očima“ a o roční plán, který určoval v oblasti výchovy a vzdělávání nadstandardní aktivity pro děti a rodiče a blíže specifikoval ŠVP. Výchovně vzdělávací činnosti byly s přihlédnutím k věkovým a individuálním zvláštnostem dětí rozčleněny dle následujících obsahových oblastí.

1. Poznávám své tělo.
2. To jsem já a co už umím.
3. To jsem já a kdo jste vy?
4. I já sem patřím.
5. Tak tady žiji.

>> Celý text ve formátu PDF

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2012

Výchovná a vzdělávací činnost školy vycházela v roce 2012 ze dvou Školních vzdělávacích programů školy. Od září 2012 pracujeme podle programu „Vnímáme svět jinýma očima“, který nahradil ŠVP s názvem“ I my zde žijeme“. ŠVP je zpracován na základě závazného dokumentu - Rámcového programu pro předškolní vzdělání, moderní literatury, nových trendů v předškolním vzdělávání a zkušeností získaných na odborných seminářích. Součástí ŠVP je mimo jiné i program environmentální výchovy, program prevence sociálně patologických jevů a plán odpoledních aktivit pro děti a akcí pro rodiče s dětmi. MŠ zajišťovala v hodnotícím období všestrannou péči o děti tří až sedmileté se zrakovým, tělesným, mentálním a kombinovaným postižením a s diagnózou Autismus. Specifika práce s jednotlivými postiženími jsou rovněž součástí ŠVP.
Předškolní vzdělávání bylo v souladu s činností zapsanou ve školském rejstříku zaměřeno především na všestranný harmonický rozvoj osobnosti s přihlédnutím k individuálním zvláštnostem a potřebám dětí. Velký důraz je každoročně kladen na zlepšování funkcí zrakových analyzátorů u zrakově postižených dětí. Individuální integrace dětí s jiným postižením vycházela z individuálních vzdělávacích plánů.

>> Celý text ve formátu PDF

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 – 2012

Výchovně vzdělávací práce byla ve školním roce 2011/2012 zaměřena na všechny oblasti rozvoje dítěte, včetně environmentální výchovy a prevence patologických jevů. Třídní vzdělávací programy se opíraly o Školní vzdělávací program s názvem „ I my zde žijeme“ a o roční plán, který určoval v oblasti výchovy a vzdělávání nadstandardní aktivity pro děti a rodiče a blíže specifikoval ŠVP. TVP byly v průběhu celého školního roku doplňovány a rozšiřovány a to na základě aktivit navrhovaných dětmi, nových poznatků, zkušeností, získaných z odborné literatury, seminářů a pedagogických časopisů.
MŠ zajišťovala na základě speciálně pedagogických postupů v hodnotícím období všestrannou péči o děti tří až sedmileté se zrakovým, tělesným, mentálním a kombinovaným postižením a s diagnózou Autismus.
Předškolní vzdělávání bylo v souladu s činností zapsanou ve školském rejstříku zaměřeno především na všestranný harmonický rozvoj osobnosti s přihlédnutím k individuálním zvláštnostem a potřebám dětí. Děti nebyly přetěžovány, pracovní tempo a zátěž byly přizpůsobovány jejich aktuálnímu psychickému a fyzickému stavu. Dětem byl poskytován dostatek času ke spontánní hře, učitelky dbaly na vyváženost spontánních, frontálních a řízených činností

>> Celý text ve formátu PDF

Školní vzdělávací program na léta 2012 - 2013

Co je důležité, je očím neviditelné. Správně vidíme jen srdcem.“
Antoine de Saint –Exupéry


Mateřská škola s prioritním zaměřením na výchovu a vzdělávání dětí se zrakovým postižením byla zřízena v roce 1991v budově bývalé mateřské školy běžného typu.
Zařízení, jehož součástí je i školní jídelna, sídlí v patrové budově s rozlehlou zahradou, vlastním parkovištěm, bezbariérovým vstupem a bezbariérovými úpravami v přízemí. Nachází se v klidném a příjemném prostředí centra města. V její blízkosti se nachází dětské hřiště a les, které jsou při vycházkách s dětmi využívány.
Škola má tři třídy, kapacitu 42 dětí. Je samostatným právním subjektem.
V zařízení pracuje 6 učitelek, 3 asistentky pedagoga a 6 nepedagogických pracovníků.
Filosofií mateřské školy je vytvářet podmínky pro všestranný harmonický rozvoj osobnosti dětí se specifickými vzdělávacími potřebami s přihlédnutím k jejich individuálním zvláštnostem a potřebám, vést děti k osvojování samostatnosti a schopnosti umět se uplatnit ve společenském životě k získávání základů kompetencí důležitých pro další rozvoj a učení s důrazem na komunikativní dovednosti.

>> Celý text ve formátu PDF

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2011

Výchovně vzdělávací práce byla v roce 2011 zaměřena na všechny oblasti rozvoje dítěte, včetně environmentální výchovy a prevence patologických jevů. Třídní vzdělávací programy se opíraly o Školní vzdělávací program s názvem „ I my zde žijeme“ a o roční plán, který určoval v oblasti výchovy a vzdělávání nadstandardní aktivity pro děti a rodiče a blíže specifikoval ŠVP. MŠ zajišťovala na základě speciálně pedagogických postupů v hodnotícím období všestrannou péči o děti tří až sedmileté se zrakovým, tělesným, mentálním a kombinovaným postižením a s diagnózou Autismus. Předškolní vzdělávání bylo v souladu s činností zapsanou ve školském rejstříku zaměřeno především na všestranný harmonický rozvoj osobnosti s přihlédnutím k individuálním zvláštnostem a potřebám dětí. Velký důraz je každoročně kladen na zlepšování funkcí zrakových analyzátorů u zrakově postižených dětí. Individuální integrace dětí s jiným postižením vycházela z individuálních vzdělávacích plánů.

>> Celý text ve formátu PDF

Školní vzdělávací program na léta 2011 - 2012
Účinnost od 1. září 2011 do 31.8.2012
Mateřská škola pro zrakově postižené v Havířově na Mozartové ulici byla rozhodnutím Školského úřadu Karviná podle vyhlášky MŠMT ČR o okresních úřadech zřízena v roce 1991 v budově bývalé mateřské školy běžného typu. Škola je samostatným právním subjektem. Filosofií mateřské školy je vytvářet podmínky pro tělesnou, duševní a společenskou pohodu pro děti se zrakovým, tělesným, mentálním, kombinovaným postižením po dobu jejich pobytu v mateřské škole, zajišťovat všestrannou péči zrakově postiženým dětem pomocí souhrnů speciálně pedagogických postupů a metod, jimiž se provádí zlepšování funkce postižených zrakových analyzátorů a přispívat k výchově předškolních dětí s handicapem ke zdravému životnímu stylu a rozvíjení možnosti socializace a adaptace ve společenském životě.

>> Celý text ve formátu PDF

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2010

MŠ je zaměřena na vzdělávání a výchovu dětí předškolního věku se zrakovým, tělesným, mentálním, kombinovaným postižením, s pervazivní poruchou Autismus a děti se zdravotním oslabením. Výchovná a vzdělávací činnost vychází ze Školního vzdělávacího programu školy „I my zde žijeme“, který je každoročně aktualizován a který je zpracován na základě závazného dokumentu - Rámcového programu pro předškolní vzdělání, moderní literatury, nových trendů v předškolním vzdělávání a zkušeností získaných na odborných seminářích. V průběhu roku 2010 se vystřídalo ve třech třídách 62 dětí, z nichž bylo: 37 dětí zrakově postižených, 6 děti s poruchou autistického spektra nebo diagnózou autismus, 3 děti s více vadami, 2 dítě s tělesným postižením, 1 dítě zdravotně oslabené – porucha růstového hormonu, 2 děti s ADHD, 1 dítě s mentálním postižením a 10 děti bez zdravotního postižení. Povinnou školní docházku nastoupilo ve sledovaném roce 16 dětí. O odkladu školní docházky bylo v roce 2010 rozhodnuto v případě 4 dětí. Kapacita školy je 42 dětí. Postižené děti byly rovnoměrně rozděleny do tří tříd na základě věku a individuálních zvláštností. Ve třídě s individuální integrací autistických dětí pracovali asistenti pedagoga. Tři děti s kombinovaným postižením měly k dispozici osobní asistenty.

>> Celý text ve formátu PDF
WEB sponzored Ing.Štěrba Radomír, Petřvald